Παρουσίαση προφίλ εταιρείας Relate

Η διαμόρφωση καλών και μακροχρόνιων σχέσεων μιας εταιρίας με όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους, επενδυτές και κοινή γνώμη), βασίζεται  σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματική διαχείριση των επαφών. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο του πολυσύνθετου χαρακτήρα όσο και της πολύτιμης συμβολής των υπηρεσιών διαχείρισης επαφών στην επιχειρηματική επιτυχία, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η σωστή επιλογή συνεργατών στην προσπάθεια επίτευξης των εταιρικών στόχων.

Η Relate A.E., βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες  Διαχείρισης Επαφών με όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά μέσα από τεχνολογίες Call Center και Operational CRM. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα σε μία εταιρία και σε όλα τα συναλλασσόμενα μέρη. Μέσα από τη διαχείριση και εξυπηρέτηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας όπως τηλέφωνο, SMS, e-mail, internet και έντυπα, η εταιρία έχει τη  δυνατότητα  να δημιουργήσει και να διαχειριστεί βάσεις δεδομένων, οι οποίες μέσω τεχνικών CRM επιτρέπουν:

 • Τη βελτίωση της εικόνας μέσω της δημιουργίας ανοικτής γραμμής επικοινωνίας μεταξύ εταιρίας και ενδιαφερόμενου κοινού

 • Την μετατροπή της απρόσωπης επαφής σε πλήρως προσωποποιημένη (personalized) – σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί.

 • Την κατανόηση των απαιτήσεων - ιδιαιτεροτήτων των ενδιαφερόμενων κοινών

 • Τον αποτελεσματικότερο χειρισμό παραπόνων ή αιτημάτων

 • Την προώθηση νέων προϊόντων, άμεσα και αποτελεσματικά, στο κατάλληλο κοινό-στόχο.

 • Την αύξηση των πωλήσεων

 • Την πλήρη αναδιοργάνωση των συστημάτων διανομής με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση του κόστους.

   

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθούμε περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 1. Διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης και προσδιορισμός των περιοχών εκείνων όπου η εφαρμογή των νέων μεθόδων contact management μπορεί να έχει προστιθέμενη αξία.

 2. Σχεδιασμός των ενεργειών και διαδικασιών που θα υποστηρίξουν τη λειτουργία  του πελάτη. 

 3. Υλοποίηση των ενεργειών ή νέων διαδικασιών.

Η πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της Relate σε Πολυεθνικούς Οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο στον τομέα του business management (marketing, επικοινωνία, πωλήσεις, logistics και οικονομικά), όσο και στις νέες τεχνολογίες (telecommunications, CRM, Web applications, διαχείριση βάσεων δεδομένων και data mining), καθιστούν  την εταιρία μοναδικά κατάλληλη για την ανάληψη αντίστοιχων έργων.

Η εταιρία ανήκει στον όμιλο εταιριών PRC Group - The Management House (www.prc.gr), έναν από τους σημαντικότερους Ομίλουςπαροχής ολοκληρωμένων επαγγελματικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ο όμιλος PRC Group ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1969, ως εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο στρατηγικό σχεδιασμό και την έρευνα. Σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υλοποίησης στους τομείς: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Έρευνα και Ανάλυση, Διαχείριση Σχέσεων και Καινοτομία.   

Πανόρμου 74 & Λαρίσης, Αθήνα, T.K.: 115 23
https://www.prc.gr