ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ISO 9001: 2015 | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

     iso.jpg

Το ΕΙΕΠ, με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, επιτυγχάνει την αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων του, μέσω της εφαρμογής και τήρησης συγκεκριμένων διεργασιών και διαδικασιών, ανταποκρινόμενο πλήρως στους κανόνες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κατά τον σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία λαμβάνει υπόψη της το πλαίσιο λειτουργίας του Ινστιτούτου, καθώς και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το σύστημα. Με τον τρόπο αυτό το ΕΙΕΠ εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών του, μέσω διαδικασιών που υποστηρίζουν με διαφάνεια τις δραστηριότητές του/ εκδηλώσεις του. Η Διοίκηση του ΕΙΕΠ δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και για τη συμμόρφωσή της στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.